Úvod / Informácie / Obchodné podmienky
Tlačiť

Obchodné podmienky

V tejto časti nájdete naše obchodné podmienky, ktoré vymedzujú pravidlá, zabezpečujúce Vašu aj našu ochranu pred podvodným zneužitím.
Vopred Vás uisťujeme, že sa v obchodných podmienkach nenachádzajú, žiadne skryté poplatky.

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.tvojabizuteria.sk. Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (www.tvojabizuteria.sk) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka) na strane druhej.Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.tvojabizuteria.sk je:

Zuzana Kotercová- SOLID
Bizetova 14

949 11 Nitra

IČO: 34 639 098
DIČ: 1020406563
IČ DPH: SK1020406563

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.tvojabizuteria.sk považujeme za záväzné . Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre telefonické objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránke v deň objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

2. Záruka vrátenia peňazí

Ak nebudete s objednaným tovarom spokojný, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebratia zásielky. Peniaze budú vrátené na Vami požadovaný bankový účet prevodom do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu predajcu, v pôvodnom obale, kompletný a bez známok použitia. V prípade, ak kupujúci vráti tovar poškodený, neúplný, alebo viditeľne používaný, má predávajúci právo si takto vzniknutú škodu stiahnuť zo sumy, ktorú vráti za objednaný tovar na účet kupujúceho.

Náklady na dopravu tovaru k nám hradí kupujúci. Tovar nemožno vrátiť na dobierku - akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný. Pri splnení týchto podmienok bude kupujúcemu vrátená finančná čiastka za vrátený tovar. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci schopný akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

 

3. Vybavenie objednávky

Tovar dodávame kupujúcemu na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky emailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty, alebo za tovar výhradne na objednávku.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Pre objednanie tovaru je potrebné kliknúť myšou na obrázok vložiť do košíka a daný produkt Vám bude vložený do nákupného košíka. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Registrovaný zákazník si môže sledovať históriu objednávok na svojom konte po prihlásení. Daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň aj ako záručný list, bude zákazníkovi odoslaný elektoronicky a to na e- mailovú adresu uvedenú pri objednávke. Nákupom zákazník súhlasí s odoslaním elektornickej podoby daňového dokladu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. V prípade, že má zákazník záujem o písomnú faktúru, je potrebné o tom upozorniť predajncu.

 

4. Stornovanie objednávky

Zákazníci môžu svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese info@tvojabizuteria.sk, na základe ktorého Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky, alebo telefonicky na tel. č.: 0948 146 576. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.). V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.

 

5. Vybavenie objednávky

Všetky uvedené ceny na stránke www.tvojabizuteria.sk sú konečné a prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK = 1 €. Predávajúci Zuzana Kotercova- SOLID je platcom DPH. Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru.

 

6. Dodacie podmienky

Tovar expedujeme bez zbytočného odkladu obvykle v lehote 1-3 odo dňa doručenia platnej objednávky, v závislosti od spôsobu platby, ktorý si zákazník zvolí pri objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. 

Tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári. Dodacia adresa moze byť iná ako fakturačná adresa. Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu zaplatiť náklady na dopravu vo výške 3 €.

Tovar doručujeme nasledujúcimi spôsobmi:

- Slovenská Pošta- Doporučený list 1.triedy

- Slovenská Pošta- Dobierka

Uzavretím obchodnej zmluvy, čiže odoslaním záväznej objednávky sa kupujúci zaväzuje k prebratiu tovaru a tým k zaplateniu faktúrovanej sumy. Pri nedodržaní obchodných podmienok (neprevzatie dobierky) má www.tvojabizuteria.sk nárok na kompenpenzáciu nákladov spojených so zabalením a odoslaním tovaru. Kupujúci, ktorý poruší obchodné podmienky neprevzatím zásielky, je povinný uhradiť tieto náklady na účet e-shopu www.tvojabizuteria.sk.

 

7. Záruky a reklamácie

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

-sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

-sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

-sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

-sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záročná doba začína plynúť dňom expedovania tovaru. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

Náklady na dopravu k nám hradí kupujúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradíme my. K reklamácii je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na Vás. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme kupujúceho. Reklamačný protokol je poslaný kupujúcemu do 7 dní od prijatia reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom

- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

- prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa

- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

-mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

 

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci – spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.(ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a jednorazovo vyskúšať. Výskúšať tovar neznamená začať ho používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

Tovar je nutné zaslať na adresu: Zuzana Kotercová - SOLID, Bizetova 14, 949 11 Nitra. Tovar poslaný dobierkou nepreberáme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sa nachádza vo Vašom konte po prihlásení pri danej objednávke. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru:

- zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,

- tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

- tovar je mechanicky poškodený,

- bižutéria a vlasové doplnky majú známky používania,

- tovar nie je kompletný.

 

9. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu / zmazanie telefonicky alebo e-mailom. Svoje údaje môžete takisto meniť v nastaveniach vášho účtu.

 

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú Slovenskou Poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u na pošte- resp. u poštára). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.tvojabizuteria.sk.

Obchodné podmienky platia od 12.8.2015

Novinky, akcie a zľavy e-mailom

Zaregistrujte sa do nášho newsletteru a budeme vás informovať o novinkách, akciách a ďalších zaujímavostiach z nášho eShopu. Vašu e-mailovú adresu nikdy nezneužijeme a neposkytneme tretej strane.